Tn Series Power Amplifiers

T5n T4n T3n
Công suất động; 20ms burst 2 ohms 3100W x 2 2650W x 2 2200W x 2
Dynamic power; 20ms burst 4ohms; Cầu nối 6200W 5300W 4400W
Công suất đầu ra; 1kHz 2ohms 2500W x 2 2200W x 2 1900W x 2
4ohms 2100W x 2 1750W x 2 1300W x 2
8ohms 1300W x 2 1000W x 2 750W x 2
4ohms; Cầu nối 5000W 4400W 3800W
8ohms; Cầu nối 4200W 3500W 2600W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 100V line 1250W x 2; 8ohms - -
70V line - - 625W x 2/8ohms
Dynamic power; 20ms burst 2ohms 3400W x 2 2900W x 2 2200W x 2
4ohms; Cầu nối 6800W 5800W 4400W
Công suất đầu ra; 1kHz 2ohms 2500W x 2 2200W x 2 1900W x 2
4ohms 2200W x 2 1950W x 2 1400W x 2
8ohms 1350W x 2 1150W x 2 790W x 2
4ohms; Cầu nối 5000W 4400W 3800W
8ohms; Cầu nối 4400W 3900W 2800W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 100V line 1250W x 2 ; 8ohms - -
70V line - - 625W x 2/8ohms
Dynamic power; 20ms burst 2ohms 3400W x 2 3100W x 2 2150W x 2
4ohms; Cầu nối 6800W 6200W 4300W
Công suất đầu ra; 1kHz 2ohms 2500W x 2 2200W x 2 1900W/ch x 2
4ohms 2350W x 2 2050W x 2 1400W/ch x 2
8ohms 1350W x 2 1150W x 2 750W/ch x 2
4ohms; Cầu nối 5000W 4400W 3800W
8ohms; Cầu nối 4700W 4100W 2800W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 100V line 1250W x 2 ; 8ohms - -
70V line - - 625W x 2/8ohms
Dynamic power; 20ms burst 2ohms 3300W x 2 3300W x 2 2350W x 2
4ohms; Cầu nối 7200W 6600W 4700W
Công suất đầu ra; 1kHz 2ohms 2500W x 2 2200W x 2 1900W x 2
4ohms 2500W x 2 2150W x 2 1500W x 2
8ohms 1400W x 2 1250W x 2 850W x 2
4ohms; Cầu nối 5000W 4400W 3800W
8ohms; Cầu nối 5000W 4300W 3000W
Công suất đầu ra; 20Hz-20kHz 100V line 1250W x 2, RL=8ohms - -
70V line - - 625W x 2/8ohms
Total harmonic distortion Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower) Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower) Less than 0.1% (20Hz-20kHz; Halfpower)
Frequency response +0dB, -0.5dB +0dB, -0.5dB +0dB, -0.5dB
Crosstalk Less than -67dB Less than -67dB Less than -67dB
Power requirements Depend on area of purchase; 100V, 120V(30A Twist lock connector), 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V, 120V(30A Twist lock connector), 230V or 240V; 50/60Hz Depend on area of purchase; 100V(30A Twist lock connector), 120V(30A Twist lock connector), 230V or 240V; 50/60Hz
Dimensions W 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in 480mm; 18-7/8in
H 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U) 88mm; 3-7/16in (2U)
D 477mm; 17-9/16in 477mm; 17-9/16in 477mm; 17-9/16in
Net weight 14.0kg; 30.9lbs 14.0kg; 30.9lbs 14.0kg; 30.9lbs
Accessories Owner’s manual, 2x Handle (with 4x flat-head screw), 2x Euroblock connector Owner’s manual, 2x Handle (with 4x flat-head screw), 2x Euroblock connector Owner’s manual, 2x Handle (with 4x flat-head screw), 2x Euroblock connector
Độ méo biến điệu Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower) Less than 0.1% (60Hz:7kHz=4:1; Halfpower)
Tỷ lệ S/N 107dB (DIN AUDIO) 106dB (DIN AUDIO) More than 105dB (DIN AUDIO)
Yếu tố kiểm soát âm trầm More than 800 More than 800 More than 800
Độ tăng ích điện áp 32dB/26dB 32dB/26dB 32dB/26dB
Độ nhạy đầu vào 120V:+16.6dBu(26dB position),+10.6dBu(32dB position) 230V:+16.6dBu(26dB position),+10.6dBu(32dB position) 240V:+16.7dBu(26dB position),+10.7dBu(32dB position) 120V:+15.9dBu(26dB position),+9.9dBu(32dB position) 230V:+15.9dBu(26dB position),+9.9dBu(32dB position) 240V:+16.2dBu(26dB position),+10.2dBu(32dB position) 120V:+14.2dBu(26dB position),+8.2dBu(32dB position) 230V:+14.0dBu(26dB position),+8.0dBu(32dB position) 240V:+14.5dBu(26dB position),+8.5dBu(32dB position)
Điện áp đầu vào tối đa +24dBu +24dBu +24dBu
Đầu nối I/O Cổng ngõ ra/ngõ vào đường dây 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector 2x XLR-3-31 type, 2x Euroblock connector
Cổng ngõ ra loa 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post 2x speakON, 2x 5-way binding post
Cổng điều khiển 2x RJ45 2x RJ45 2x RJ45
Mạch bảo vệ Bảo vệ tải Power switch on/off mute; DC-fault (Amplifier shuts down automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute; DC-fault (Amplifier shuts down automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%) Power switch on/off mute; DC-fault (Amplifier shuts down automatically), Clip limiting (THD ≥ 0.5%)
Bảo vệ Ampli Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; return automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; return automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm) Thermal (Mute the output; heatsink temp ≥ 90°C; return automatically), VI limiter (Limit the output, RL ≤ 1ohm)
Bảo vệ nguồn điện Thermal (Amplifier shuts down automatically; heatsink temp ≥ 100°C) Thermal (Amplifier shuts down automatically; heatsink temp ≥ 100°C) Thermal (Amplifier shuts down automatically; heatsink temp ≥ 100°C)
Cấp Ampli EEEngine EEEngine EEEngine
Tản nhiệt 2x Continuously variable-speed fan 2x Continuously variable-speed fan 2x Continuously variable-speed fan
Tiêu thụ Điện Tương đương nguồn nhạc 1600W 1400W 1200W
Nhàn rỗi 70W 70W 70W
Dự phòng 5W 5W 5W