Tio1608-D2 Tủ Rack I/O

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Design V1.2.0 for Win 11/10 and firmware Win 635.2MB 2024-06-12
R Remote V5.9.0 for Mac macOS 13, 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 22MB 2023-08-22
R Remote V5.9.0 for Win 11/10 Win 23.4MB 2023-08-22
Tio1608-D2, Tio1608-D Firmware V2.00 17.3MB 2023-08-22

DM3 Series

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MCP1 Installation Manual [813KB]
ProVisionaire Control PLUS User Guide [5.8MB]
ProVisionaire Control PLUS User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Design Component Guide [4.3MB]
ProVisionaire Design Component Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Design User Guide [15.9MB]
ProVisionaire Design User Guide (HTML) [English]
ProVisionaire Kiosk User Guide [4.1MB]
ProVisionaire Kiosk User Guide (HTML) [English]
R Remote V5.9 User's Guide [2.1MB]
R Series/Tio1608-D/Tio1608-D2 Firmware Update Guide (Rio3224-D/Rio1608-D/Ri8-D/Ro8-D/RMio64-D/RSio64-D: V3.11 or later) [128KB]
Tio1608-D2 Owner's Manual [2.3MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (DM3 Series) [928KB]
CAD Data (Tio1608-D2) [206KB]
Data Sheet (DM3 Series) [2.9MB]
Data Sheet (Tio1608-D2) [558KB]
MCP1 Remote Control Protocol Specifications V1.0.0 [322KB]