Dòng R (AD/DA): Phiên bản hai

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Rio1608-D2 Firmware V1.83 - 5.7MB 2022-12-06
Rio3224-D2 Firmware V1.83 - 5.7MB 2022-12-06
R Remote V5.0.0 for Mac macOS 12, 11(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) 10.15-10.14 Mac 69.1MB 2022-01-13
R Remote V5.0.0 for Win 11/10/8.1 Win 69MB 2022-01-13
Dante Virtual Soundcard 2017-02-20
Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
ProVisionaire Control KIOSK V3.10.0 for Win 11/10 / ProVisionaire Monitoring Service V1.2.1 for Win 11/10 Win 272.6MB 2022-09-20
ProVisionaire Control V3.10.0 for Win 11/10 / ProVisionaire Monitoring Service V1.2.1 for Win 11/10 Win 286.8MB 2022-09-20

Rio3224-D/Rio1608-D Update Guide (V4.04 or older)

Rio3224-D2/ Rio1608-D2

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Dante Controller V4.1.0.x User Guide [2.4MB]
ProVisionaire Touch Setup Guide [7.2MB]
R Remote V4.5 User's Guide [1.9MB]
R Remote V5 User's Guide [2.1MB]
R Series/Tio1608-D Firmware Update Guide (Rio3224-D/Rio1608-D/Ri8-D/Ro8-D/RMio64-D/RSio64-D: V3.11 or later) [116KB]
Rio3224-D2/Rio1608-D2 Owner's Manual [English] [5.1MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
CAD Data (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [1.2MB]
Dante Controller V4.1.0.x Release Notes [354KB]
Data Sheet (Rio3224-D2, Rio1608-D2) [2MB]
Rio3224-D2, Rio1608-D2 Dimensions [608KB]
Yamaha Dante devices with AES67 Guide [367KB]