DUGAN-MY16 Automatic Mixing Controller Card

Vận hành Điều khiển Gain của Dugan-MY16

Dugan-MY16 sử dụng hệ thống Dugan Speech System™ để điều khiển gaine, phân phối gain của microphon trong toàn bộ hệ thóng từ đó duy trì môi trường tự nhiên của micro đơn. Hệ thống đáng chú ý này đạt được quá trình trộn âm tự động mà không can thiệp tới những thay đổi mức độ, môi trường không thống nhất, hay các vấn đề gắn liền với trộn âm tự động bằng cổng tiếng ồn.Hình minh họa biểu diễn các mức đầu vào và gain cho ba đầu vào micro.

Phần mẫu

Setup is accomplished by simply inserting the Dugan processor into the appropriate input channels of the mixer (post-fader insert recommended) and raising the corresponding channel faders.

The Dugan Control Panel software is a JAVA application that runs on Windows and Mac computers, providing remote control and level monitoring for the Dugan-MY16.

Không ai nói

Khi không có ai nói, tất cả các kênh vào đề thấp và mức độ gain bằng nhau. Microphone không bị tắt tiếng Mức gain được chia đều cho các đường.

Một người nói

Khi có một người nói, mức gain tại microphone tương ứng sẽ được nâng lên ngay lập tức 0 dB trong khi các kênh khác hạ xuống. Các kênh khác cũng tương tự khi có 1 người nói.

Nhiều người nói

Khi không có ai nói, tất cả các kênh vào đề thấp và mức độ gain bằng nhau. Microphone không bị tắt tiếng Mức gain được chia đều cho các đường.