DANTE ACCELERATOR

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
Dante Accelerator Firmware V4.0.2 6.7MB 2023-03-23
Dante Accelerator Driver V2.5.3 for Mac macOS 13-10.12 (Intel) Mac 1.9MB 2021-06-30
Dante Accelerator Driver V2.0.4 for Win 11/10/8.1/7 (64-bit) Win 2.9MB 2017-09-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
AIC128-D Driver Installation Guide [205KB]
AIC128-D Getting Started [4.1MB]
AIC128-D Operation Manual [1.3MB]
Dante Controller V3.5.x User Guide [2.1MB]
Dante Controller V4.1.0.x User Guide [2.4MB]