Reeds (dăm kèn)

Dăm kèn tổng hợp

Tiêu chuẩn mới về khả năng chơi và hiệu suất

Biến dăm kèn tổng hợp thành con đường tắt để thành thạo. Đây là những gì chúng tôi hướng tới với dăm kèn tổng hợp mới của chúng tôi.

Dòng sản phẩm

Dành cho Clarinet

CLR Series

Dăm kèn tổng hợp dành cho Clarinets

Dành cho Saxophone

ASR Series

Dăm kèn tổng hợp dành cho kèn Saxophones

TSR Series

Dăm kèn tổng hợp dành cho Tenor Saxophones