Kèn Cornet

Kèn Cornet Si giáng trưởng

Yamaha Cornets YCR-6335II

YCR-6335II

Kèn Cornet Si giáng chuyên nghiệp.

Kèn Cornet Đô trưởng

YCR-9435

Custom C Cornets.