Giấy bột

Bột trong suốt một phần loại bỏ độ dính khỏi miếng đệm để phím có độ phản hồi tốt hơn.

Giấy bột

50 tờ