Video tổng quan về dòng ARIUS tiêu chuẩn

Video này giới thiệu đàn YDP-165 (với Tiếng đàn CFX).

Video tổng quan về YDP-165

Video này giới thiệu đàn YDP-165 (với Tiếng đàn CFX).

Video lắp ráp YDP-165/YDP-145