Gần như có thể đạt được độ bền tự nhiên, FC3 cung cấp hiệu suất bền bỉ liên tục chính xác như một cây đàn piano cơ. Không giống như hầu hết các bàn đạp thông thường, FC3 có một vùng liên tục độc đáo cho phép các kiểu duy trì khác nhau.

FC3

Bàn đạp duy trì kiểu piano