PSR-E253 Ngừng sản xuất

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
PSR-E253/YPT-255 Owner's Manual [2.8MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Song Book for PSR-E253/YPT-255 [4.9MB]