Khái quát về Âm thanh

Khái quát về Điều khiển

Rec’n’Share (Ghi âm và Chia sẻ)

Demo nội dung quốc tế (Brazil)

Demo nội dung quốc tế (Trung Quốc)

Demo nội dung quốc tế (Châu Phi)