PSR-S670

Khái quát

Presentation of Key Features on PSR-S670, English

Khái quát

Giới thiệu các tính năng nỗi bật của PSR-S670 (tiếng Anh)

Tutorial Videos

PSR-S670 Voice

Tutorial Videos

PSR-S670 Main Menu

Tutorial Videos

PSR-S670 Style

Tutorial Videos

PSR-S670 DJ Feature

Tutorial Videos

PSR-S670 Audio Feature

Tutorial Videos

PSR-S670 Recording Function

Tutorial Videos

Yamaha Chord Tracker

Tutorial Videos

Yamaha Expansion Manager