Trống snare biểu diễn

TMS1455

6,890,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

  • Gỗ thích
  • 14"×5.5"

TMS1455 Low Tuning

TMS1455 Mid Tuning

TMS1455 High Tuning

TMS1465

7,790,000 VND
*Giá bán lẻ đề nghị (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (GTGT))

  • Gỗ thích
  • 14"×6.5"

TMS1465 Low Tuning

TMS1465 Mid Tuning

TMS1465 High Tuning