Stage Custom Birch

Stage Custom Birch
Vành trống Kiểu máy Vành trống Triple Flange
Vật liệu Thép
Độ dày 1,5mm
Lug Loại Tai trống riêng biệt (Separate Lug)
Vỏ Vật liệu Gỗ thích
Đầu Mặt đàn Remo Clear Ambassador
Dưới Remo Clear Ambassador
Trước Remo Ebony P3 trong
Trên Remo Clear P3