PHX
Vành trống Kiểu máy Diecast
Vật liệu Aluminum
Độ dày 3.0mm
Lug Loại New Hook Lug
Vỏ Độ dày 11ply
Vật liệu Hybrid Shell (Jatoba+Kapur+Maple)
Đầu Mặt đàn Clear Ambassador
Dưới Clear Ambassador
Trước PS3 SW without Hole
Trên PS3 Clear