Khả năng tương thích dữ liệu với các bộ tổng hợp nhạc của Yamaha

Khả năng tương thích với MONTAGE

Khả năng tương thích với MONTAGE

MODX sử dụng cùng công nghệ mang đến sức mạnh cho MONTAGE hàng đầu. Các tệp người dùng và thư viện có thể được nạp vào MODX.

Khả năng tương thích với MOTIF XF/MOTIF XS/MOXF

Khả năng tương thích với MOTIF XF/MOTIF XS/MOXF

Giống như MONTAGE, MODX hoàn toàn tương thích với bộ tổng hợp nhạc Yamaha MOTIF XF/MOXF.

Các thư viện do bên thứ ba đóng gói, sử dụng thư viện MOTIF XF / MOXF, giọng hát của người dùng, bài biểu diễn của người dùng, hợp âm của người dùng và dạng sóng của người dùng từ các tệp MOTIF XF/MOTIF XS/MOXF đều có thể được nhập vào.

Tương thích với dữ liệu MONTAGE6/MONTAGE7/MONTAGE8

Dữ liệu sau có thể được nạp vào MODX6/MODX7/MODX8 trong số toàn bộ dữ liệu MONTAGE6/MONTAGE7/ MONTAGE8. Lưu ý rằng các tệp .X7U chỉ được nạp vào dưới dạng "Tệp người dùng" và các tệp .7L chỉ được nạp vào dưới dạng "Tệp thư viện".

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi Loại nội dung giữa tệp Người dùng và tệp Thư viện.

LƯU Ý: Định dạng .X7A (tệp sao lưu MONTAGE) không được hỗ trợ.

Loại tệp trên MONTAGE Mở rộng trên MONTAGE Nội dung
Tệp người dùng .X7U Tệp người dùng
Tệp thư viện .X7L Tệp thư viện

Tương thích với dữ liệu MOTIF XF6/MOTIF XF7/MOTIF XF8

Dữ liệu sau có thể được nạp vào MODX6/MODX7/MODX8 trong số toàn bộ dữ liệu MOTIF XF6/MOTIF XF7/MOTIF XF8. Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu được nạp vào dưới dạng “Tệp người dùng” hoặc “Tệp thư viện”.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi Loại nội dung giữa tệp Người dùng và tệp Thư viện.

Loại tệp trên MOTIF XF Mở rộng trên MOTIF XF Nội dung
Tất cả .X3A Giọng hát người dùng, Bài biểu diễn người dùng, Arpeggio người dùng, Dạng sóng người dùng
AllVoice (Tất cả giọng hát) .X3V Giọng hát người dùng, dạng sóng người dùng
AllArp (Tất cả Arpeggio) .X3G Arpeggio người dùng
AllWaveform (Tất cả dạng sóng) .X3W Dạng sóng người dùng

Khả năng tương thích với dữ liệu MOTIF XS6/MOTIF XS7/MOTIF XS8

Dữ liệu sau có thể được nạp vào MODX6/MODX7/MODX8 trong số toàn bộ dữ liệu MOTIF XS6/MOTIF XS7/MOTIF XS8. Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu được nạp vào dưới dạng “Tệp người dùng” hoặc “Tệp thư viện”.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi Loại nội dung giữa tệp Người dùng và tệp Thư viện.

Loại tệp trên MOTIF XS Mở rộng trên MOTIF XS Nội dung
Tất cả .X0A Giọng hát người dùng, Bài biểu diễn người dùng, Arpeggio người dùng, Dạng sóng người dùng
AllVoice (Tất cả giọng hát) .X0V Giọng hát người dùng, dạng sóng người dùng
AllArp (Tất cả Arpeggio) .X0G Arpeggio người dùng
AllWaveform (Tất cả dạng sóng) .X0W Dạng sóng người dùng

Tương thích với dữ liệu MOXF6/MOXF8

Dữ liệu sau có thể được nạp vào MODX6/MODX7/MODX8 trong số toàn bộ dữ liệu MOXF6/MOXF8. Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu được nạp vào dưới dạng “Tệp người dùng” hoặc “Tệp thư viện”.

Ngoài ra, bạn có thể chuyển đổi Loại nội dung giữa tệp Người dùng và tệp Thư viện.

Loại tệp trên MOXF Mở rộng trên MOXF Nội dung
Tất cả .X6A Giọng hát người dùng, Bài biểu diễn người dùng, Arpeggio người dùng, Dạng sóng người dùng
AllVoice (Tất cả giọng hát) .X6V Giọng hát người dùng, dạng sóng người dùng
AllArp (Tất cả Arpeggio) .X6G Arpeggio người dùng
AllWaveform (Tất cả dạng sóng) .X6W Dạng sóng người dùng