Bạn có thể sử dụng dòng AG cùng với phần mềm WaveLab Cast dùng trong việc tạo nội dung trực tuyến để ghi và chỉnh sửa âm thanh trên máy tính của mình.

Dòng mixer AG có mã truy cập để tải xuống phần mềm DAW "Cubase AI". Nếu bạn đã đăng ký "Cubase AI Download Access Code", "Mã kích hoạt cho WaveLab Cast" sẽ được gửi tới trang phần mềm "MySteinberg" của bạn.

Bạn có thể tải xuống phần mềm này bằng máy tính có kết nối Internet.

Cách mua Giấy phép WaveLab Cast:

1. Đăng nhập hoặc tạo ID Steinberg miễn phí trong MySteinberg.

2. Đăng ký Cubase AI Download Access Code đi kèm với dòng AG.

3. Mã kích hoạt cho Wavelab Cast sẽ tự động xuất hiện trong MySteinberg.

* Nếu bạn đã đăng ký Cubase AI Download Access Code, Mã kích hoạt cho WaveLab Cast sẽ được gửi đến trang phần mềm của bạn.