TNR-i

Thông tin quan trọng

Hoạt động phân phối và hỗ trợ ứng dụng TNR-i và TNR-e sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Các dịch vụ máy chủ Server (Server, Latest and Hot) sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Bạn nên sao lưu dữ liệu vào thiết bị nhằm đảm bảo rằng bạn luôn có dữ liệu của mình.

TNR-i và TNR-e sẽ tiếp tục hoạt động tương thích trên phiên bản iOS 12 và 13. Tuy nhiên, các bản cập nhật iOS trong tương lai có thể khiến TNR-i và TNR-e không hoạt động.

Cảm ơn bạn đã sử dụng các ứng dụng của dòng TNR.

The iOS version of the world-renowned TENORI-ON brings you a completely new musical interface.

Even if you don't know much about music, you can create music intuitively as if you were arranging sounds in space. The music that you see on the 16 × 16 grid of buttons is the music that is performed.

On the 16 × 16 grid of buttons, basically, the horizontal direction is time, and the vertical direction is pitch.By laying sounds on these buttons, you can combine rhythms and melodies to produce music. A button will glow when its sound is produced. The movements of the glowing lights produce a visual performance.