TNR-e

Thông tin quan trọng

Hoạt động phân phối và hỗ trợ ứng dụng TNR-i và TNR-e sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm 2020. Các dịch vụ máy chủ Server (Server, Latest and Hot) sẽ tiếp tục cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021.

Bạn nên sao lưu dữ liệu vào thiết bị nhằm đảm bảo rằng bạn luôn có dữ liệu của mình.

TNR-i và TNR-e sẽ tiếp tục hoạt động tương thích trên phiên bản iOS 12 và 13. Tuy nhiên, các bản cập nhật iOS trong tương lai có thể khiến TNR-i và TNR-e không hoạt động.

Cảm ơn bạn đã sử dụng các ứng dụng của dòng TNR.

The TENORI-ON enables people to create music intuitively and without any specialized knowledge about music using a 16 x 16 matrix button pad, and now there is the new TNR-e app that has new tones that capture the essence of dub step, progressive house/EDM, electro and other types of music not previously available.

TNR-e