FM Essential

Quick Tips | FM Essential

FM Essential App | Unlock your free FM Synth!

FM Essential là ứng dụng tổng hợp kế thừa các bộ tổng hợp FM huyền thoại của Yamaha. Được kết nối với bộ tổng hợp Âm nhạc dòng MX BK / BU, bạn có thể phát 271 giọng chất lượng cao bao gồm các cài đặt trước được chọn của bộ tổng hợp Yamaha Legacy FM DX100, TX81Z và V50, ban đầu được tạo ra 64 cài đặt trước và kết hợp giọng với dòng MX BK / BU.