Bộ điều chỉnh tăng giảm tín hiệu âm thanh (Fader)

Fader là một ứng dụng MIDI Core để kiểm soát các thiết bị MIDI bên ngoài bằng cách gửi thông điệp thay đổi kiểm soát MIDI từ iPhone, iPad và iPod touch.

4 ống trượt mỗi ống có 3 thông số thay đổi điều khiển có thể được gán 50 mẫu mỗi ống. Ứng dụng này mang lại các cách duy nhất để ngắt âm bộ tổng hợp âm thanh.

Trong V1.3.0, chúng ta đã thêm cập nhật phần sụn cho Yamaha i-MX1. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang sản phẩm i-MX1.

Bộ điều chỉnh tăng giảm tín hiệu âm thanh (Fader)