Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
YAS-109/ATS-1090/YAS-209/ATS-2090 Firmware Update Ver.5.31 50MB 2022-08-03
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
YAS-209 Owner's Manual (HTML / Multi-languages) [English]
YAS-209 Owner's Manual [2.2MB]
Amazon Alexa(TM) Guide (HTML / Multilingual) [English]
Streaming Services Guide (HTML / Multilingual) [English]
YAS-209 Quick Start Guide [3.8MB]
YAS-209 Update Guide (USB) [112KB]
YAS-209_ATS-2090 Firmware Update Installation Manual [112KB]