Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
YAS-108/ATS-1080 Firmware Update Ver.9.00 2.1MB 2020-05-13
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
Notes on connecting the sound bar via Bluetooth [299KB]
YAS-108 Owner's Manual [22.8MB]