RX-V679

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V679/RX-V779/RX-A750/RX-A850/HTR-6068/TSR-7790 Firmware Update Version 2.86 38.1MB 2021-10-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MusicCast Setup Guide [851KB]
Specification change related to Internet radio [242KB]
RX-V779/RX-V679 Owner's Manual [17.3MB]