RX-V485

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V485/HTR-4072/RX-D485 Firmware Update Ver.1.87 47.9MB 2023-12-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
Additional Features(Bluetooth Transmission function) [349KB]
Additional Features(MusicCast Surround function) [932KB]
RX-V485/RX-D485 Owner’s Manual [15.9MB]
RX-V485/RX-D485/HTR-4072 Quick Start Guide [3MB]
Supplement for DEEZER flyer [849KB]
Supplement for Spotify flyer [654KB]
Supplement for TIDAL flyer [656KB]