RX-V481D

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V481/HTR-4069/RX-V481D Firmware Update Ver.2.87 30.6MB 2021-10-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
RX-V481/RX-V481D Owner’s Manual [11.5MB]
Specification change related to Internet radio [242KB]