RX-S602

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-S602/RX-S602D Firmware Update Ver.1.48 47.9MB 2023-12-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
About HDCP 2.3 flyer [498KB]
RX-S602 Owner’s Manual [16.2MB]
RX-S602 Quick Start Guide [3.8MB]
Supplement for DEEZER flyer [849KB]
Supplement for Spotify flyer [654KB]
Supplement for TIDAL flyer [656KB]