Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A Firmware Update Ver.2.02 259MB 2023-12-21
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-A4A/RX-A6A/RX-A8A Safety Brochure [757KB]
RX-A8A Quick Start Guide [2.3MB]
RX-A8A User Guide [7.3MB]
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A/RX-A2A/RX-V6A/RX-V4A/TSR-700/TSR-400 Support for HDMI® ALLM and VRR [438KB]
RX-A8A User Guide (HTML / Multilingual) [English]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
RX-A8A Dimension Drawing [186KB]