RX-A550

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V479/RX-V579/RX-A550/HTR-4068/TSR-5790 Firmware Update Ver.2.86 28.9MB 2021-10-04
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
MusicCast Setup Guide [851KB]
RX-A550 Easy Setup Guide [370KB]
RX-A550 Owner’s Manual [10.7MB]
Specification change related to Internet radio [242KB]