Điều khoản Sử dụng

Từ chối trách nhiệm

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 12 năm 2001

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Trang web này bao gồm cả mọi trang web phụ truy cập thông qua trang chủ, (“trang Web”) được đăng và bảo trì bởi các công ty con, chi nhánh và/hoặc các tổ chức liên quan của Công ty Yamaha (“Yamaha”). Xin lưu ý khi bạn truy cập vào bất kỳ trang web phụ nào có thể truy cập thông qua trang chủ này, trang web phụ đó có thể có các điều khoản và điều kiện riêng, cụ thể của trang web phụ đó. Khi bạn truy cập, duyệt qua hoặc sử dụng trang Web này nghĩa là bạn chấp nhận, không có giới hạn và hạn chế, các điều khoản và điều kiện đặt ra dưới đây và mọi điều khoản và điều kiện sử dụng phụ đặt ra trong mọi trang web phụ.

Quyền của bạn đối với việc Sử dụng trang Web và Nội dung của trang Web

Trang Web này chỉ được sử dụng cho riêng bạn. Bạn không thể phân phối, trao đổi, chỉnh sửa, bán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà bạn sao chép từ trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video cho bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hoặc công cộng nào. Chỉ cần bạn tuân theo các điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, Yamaha sẽ cấp quyền không dành riêng, không thể chuyển nhượng, giới hạn để bạn truy cập, xem và sử dụng trang Web này. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang Web này dưới mọi hình thức.

Trang Web này chỉ được sử dụng cho riêng bạn. Bạn không thể phân phối, trao đổi, chỉnh sửa, bán hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào mà bạn sao chép từ trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, hình ảnh, âm thanh và video cho bất kỳ mục đích kinh doanh, thương mại hoặc công cộng nào. Chỉ cần bạn tuân theo các điều khoản trong Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, Yamaha sẽ cấp quyền không dành riêng, không thể chuyển nhượng, giới hạn để bạn truy cập, xem và sử dụng trang Web này. Bạn đồng ý không làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động của trang Web này dưới mọi hình thức.

Quyền sở hữu

Tất cả các tài liệu trên trang Web này, bao gồm nhưng không giới hạn âm thanh, hình ảnh, phần mềm, văn bản và video clip (“Nội dung”) được bảo vệ bởi bản quyền theo công ước quốc tế và luật bản quyền. Bạn không được sử dụng Nội dung, ngoại trừ trường hợp quy định sau đây. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hướng dẫn trên trang Web này giới hạn cách thức bạn có thể sử dụng Nội dung. Có một số biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ và thương hiệu độc quyền trên trang Web này. Yamaha không cho phép bạn sử dụng biểu tượng, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thương hiệu độc quyền mặc dù vẫn để chúng có sẵn trên trang Web này. Sử dụng trái phép bất kỳ Nội dung nào có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, luật dân sự và hình sự.

Bạn có thể tải về chỉ một (1) bản sao Nội dung chỉ để sử dụng cho riêng bạn tại nhà trừ trường hợp trang web phụ bạn đang truy cập không cho phép bạn làm điều đó. Nếu bạn tải về bất kỳ Nội dung nào từ trang Web này, bạn không thể xóa bỏ bất kỳ thông báo và bản quyền hoặc thương hiệu nào hoặc các thông báo khác đi kèm với nội dung đó.

Nội quy dành cho Phòng chat, Bảng tin và Tài liệu được Người sử dụng Cung cấp

Trang Web này có thể có một khu vực cho phép bạn “chat” hoặc tải lên và tải về các tài liệu. Khi sử dụng khu vực này nghĩa là bạn đồng ý không đăng bài, gửi bài, truyền tải, tải lên hoặc công khai thông qua trang Web này bất kỳ các tài liệu nào (1) gây trở ngại cho người khác sử dụng trang Web này; (2) có tính chất lăng mạ, bất hợp pháp, khiếm nhã, tục tĩu, xúc phạm hoặc đe dọa dưới mọi hình thức; (3) khuyến khích người khác vi phạm pháp luật; (4) vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của người khác; (5) can thiệp vào sự riêng tư của người khác; (6) chứa vi rút hoặc bất kỳ thành phần gây hại khác; hoặc (7) chứa nội dung giải thích sự việc hoặc mô tả về nguồn gốc tài liệu hoặc thông tin sai hoặc gây nhầm lẫn. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản phụ có liên quan đến trang Web này hoặc bất kỳ trang web phụ nào trong trang Web này.

Trách nhiệm đối với Tài liệu của Người sử dụng

Bạn không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nói xấu, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa hoặc bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi được xem là phạm tội hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy Yamaha có thể theo dõi hoặc xem xét lại bất cứ lúc nào về các bảng tin, phòng chat, các cuộc thảo luận, nội dung đăng tải, truyền tải và các hoạt động khác trên trang web, Yamaha không có trách nhiệm làm như vậy và không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm phát sinh từ các nội dung của thông tin như vậy hoặc bất kỳ những lời nói xấu, sai sót, không chính xác, phỉ báng, khiêu dâm hoặc xúc phạm có trong những thông tin như vậy. Yamaha có thể thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ tài liệu nào của người sử dụng hoặc các cuộc nói chuyện bất hợp pháp, khiếm nhã, tục tĩu, xúc phạm hoặc vi phạm chính sách của Yamaha dưới mọi hình thức. Yamaha sẽ hoàn toàn hợp tác với các cơ quan thi hành pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo Yamaha tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng các tài liệu như vậy.

Quyền của Yamaha đối với Tài liệu của Người sử dụng

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hay tài liệu đến trang Web bằng thư điện tử hoặc bằng hình thức khác, trong đó bất kỳ những lời bình luận, dữ liệu, câu hỏi, đề xuất hoặc nội dung tương tự sẽ được xem là thông tin không bảo mật. Vì vậy, bạn không được khiếu nại nếu xảy ra trường hợp việc sử dụng các tài liệu đó vi phạm quyền lợi của bạn trong đó bao gồm quyền đạo đức, quyền riêng tư, quyền sở hữu riêng hoặc các quyền sở hữu khác, quyền công khai, quyền ghi nguồn cho các tài liệu hoặc ý tưởng, hoặc các quyền khác, bao gồm quyền chấp thuận việc Yamaha sử dụng tài liệu này.

Đối với bất kỳ tài liệu gửi đến trang Web này, Yamaha có thể điều chỉnh, quảng bá, thay đổi, sao chép, tiết lộ, cấp phép, thực hiện, đăng tải, xuất bản, bán, truyền tải hoặc sử dụng ở bất cứ đâu trên thế giới, bằng bất kỳ phương tiện nào, mãi mãi.

Tài liệu Truyền tải

Truyền tải trên internet không bao giờ được bảo đảm riêng tư và bảo mật tuyệt đối. Bất kỳ tin nhắn hoặc thông tin bạn gửi đến trang Web này có thể bị người khác đọc hoặc chặn, ngoại trừ có thông báo đặc biệt cho biết tin nhắn cụ thể (Ví dụ: thông tin thẻ tín dụng) đã được mã hóa (gửi kèm mật mã). Yamaha sẽ không có bất kỳ trách nhiệm đặc biệt nào về các tin nhắn mà bạn gửi đến cho Yamaha.

Bản quyền đối với các nội dung của trang web này thuộc về Yamaha. Vì vậy Yamaha nắm giữ tất cả các quyền. Việc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung của trang web khi chưa có sự cho phép của Yamaha là hành vi bị nghiêm cấm, ngoại trừ trường hợp sau:

- Bạn có thể in hoặc tải về đoạn trích của văn bản có trên trang web này để sử dụng riêng cho cá nhân bạn miễn là chúng không phải là thành phần của các tác phẩm hoặc xuất bản phẩm nào.

- Bạn có thể sao chép lại các đoạn trích cho cá nhân bên thứ ba để họ sử dụng riêng.

Cuộc thi

Trang Web này có thể có các cuộc thi yêu cầu bạn phải gửi dưới dạng tài liệu hoặc thông tin về cá nhân của bạn hoặc sẽ đưa ra giải thưởng. Mỗi cuộc thi có quy định riêng, bạn phải đọc và đồng ý trước khi bạn tham gia.

Sản phẩm và Dịch vụ Có sẵn

Các sản phẩm và dịch vụ hiển thị trên trang Web có thể không có sẵn để mua ở quốc gia hoặc địa phương của bạn. Tài liệu tham khảo cho các sản phẩm và dịch vụ trên trang Web không hàm ý hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ sẽ có sẵn vào bất kỳ thời gian nào tại địa điểm của bạn. Bạn cần kiểm tra lại với đại diện có thẩm quyền của Yamaha tại địa phương để biết các sản phẩm và dịch vụ cụ thể có sẵn trong khu vực của bạn hay không.

Quyền của Yamaha đối với việc Thay đổi Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng hoặc Nội dung trên trang Web

Yamaha có thể thêm, thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào trong các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng hoặc bất kỳ điều khoản được đăng trên trang Web này sẽ được áp dụng ngay sau khi chúng được đăng. Việc tiếp tục sử dụng trang Web này sau khi mọi thay đổi được đăng có nghĩa là bạn đã đồng ý với những thay đổi đó. Yamaha có thể thêm, thay đổi, đình chỉ, loại bỏ hoặc tạm ngưng bất kỳ Nội dung nào được đăng trên trang Web này tạm thời hoặc vĩnh viễn, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung đó kể cả đặc điểm và quy cách kỹ thuật của sản phẩm được mô tả hoặc vẽ trên trang Web.

Quy định Chung

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và mọi điều khoản bổ sung đăng trên trang Web này tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Yamaha và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng trang Web này.

Hiệu lực pháp lý của việc từ chối trách nhiệm

Từ chối trách nhiệm là một phần của tài liệu công khai trên internet. Nếu có đoạn hoặc phần của văn bản không hợp pháp và chính xác, nội dung và hiệu lực của các phần còn lại không bị ảnh hưởng bởi sự việc này.