Các bộ xử lý

RM-CR

Signal processor - phần quan trọng trong ADECIA.