Speaker Option

Functional Speaker Cover

SPCVR-DZR315 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR315/15-D, DZR315W/315-DW)

 • Compatible Speakers: DZR315/15-D, DZR315W/315-DW
 • Weight: 2.4kg; 5.3lbs
 • Volume: 0.19m³

SPCVR-DZR15 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W)

 • Compatible Speakers: DZR15/15-D, DZR15W/15-DW, CZR15, CZR15W
 • Weight: 1.8kg; 4.0lbs
 • Volume: 0.14m³

SPCVR-DZR12 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W)

 • Compatible Speakers: DZR12/12-D, DZR12W/12-DW, CZR12, CZR12W
 • Weight: 1.5kg; 3.3lbs
 • Volume: 0.11m³

SPCVR-DZR10 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W)

 • Compatible Speakers: DZR10/10-D, DZR10W/10-DW, CZR10, CZR10W
 • Weight: 1.2kg; 2.6lbs
 • Volume: 0.08m³

SPCVR-DXS18X Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW)

 • Compatible Speakers: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW
 • Weight: 2.2kg; 4.9lbs
 • Volume: 0.15m³

SPCVR-DXS15X Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do not guarantee water-drip protection. (Compatible Speakers: DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS15XLF, CXS15XLFW)

 • Compatible Speakers: DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS15XLF, CXS15XLFW
 • Weight: 1.6kg; 3.5lbs
 • Volume: 0.11m³

SPCVR-1501

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers:DXR15mkII, DXR15, DBR15, CBR15)

 • Compatible Speakers:DXR15mkII, DXR15, DBR15, CBR15
 • Weight: 1.5kg
 • Volume: 0.081m³

SPCVR-1201

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers:DXR12mkII, DXR12, DBR12, CBR12)

 • Compatible Speakers:DXR12mkII, DXR12, DBR12, CBR12
 • Weight: 1.2kg
 • Volume: 0.061m³

SPCVR-1001

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers:DXR10mkII, DXR10, DBR10, CBR10)

 • Compatible Speakers:DXR10mkII, DXR10, DBR10, CBR10
 • Weight: 1.0kg
 • Volume: 0.033m³

SPCVR-0801

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers:DXR8mkII, DXR8)

 • Compatible Speakers:DXR8mkII, DXR8
 • Weight: 0.9kg
 • Volume: 0.033m³

SPCVR-18S01

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers: DXS18)

SPCVR-DXS152 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do NOT guarantee water-drip protection.

 • Compatible Speakers: DXS15mkII
 • Weight: 2.1kg
 • Volume:0.08m³

SPCVR-DXS122 Functional Speaker Cover

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances, dusty and dirty warehouse storage, or the rigors of equipment transport on the road. *NOTE: The covers do NOT guarantee water-drip protection.

 • Compatible Speakers: DXS12mkII
 • Weight: 1.7kg
 • Volume:0.06m³

SPCVR-15S01

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers: DXS15)

 • Compatible Speakers: DXS15
 • Weight: 2.1kg
 • Volume: 0.081m³

SPCVR-12S01

The functional speaker covers that protect your speakers from unfavorable weather conditions during outdoor performances. (Compatible Speakers: DXS12)

 • Compatible Speakers: DXS12
 • Weight: 1.7kg
 • Volume: 0.061m³

Optional Wheel Kit

SPW-1 Wheel Kit

Để thiết lập loa siêu trầm dòng DXS XLF / CXS XLF và DXS nhanh và thuận tiện hơn, chúng tôi cung cấp bộ casters tùy chọn có vòng bi hướng tâm, đảm bảo sự yên tĩnh trong buổi biểu diễn của bạn.

 • Phù hợp với loa: DXS18XLF/18XLF-D, DXS18XLFW/18XLF-DW, DXS15XLF/15XLF-D, DXS15XLFW/15XLF-DW, CXS18XLF, CXS18XLFW, CXS15XLF, CXS15XLFW, DXS18, DXS15mkII, DXS12mkII