Chân đỡ

MSS-810A

Chân trống Snare và Tenor (13" and 14").

MBS-810A

Chân trống Bass (MB-8300/6300/4000 Series).

MTS-810B

Chân trống Toms (QD/QT/ST-8313, QD-6300 Series).

MTS-410A

Chân trống Toms (QD-6300, TR-4000 Series).