Bass điện

TRBX

Bạn là nền tảng của âm nhạc của bạn. Nền tảng. Cơ bản. Liên kết. Bạn cần một nhạc cụ với sức mạnh và sức mạnh để biểu diễn. Một công cụ cho phép bạn tự do đổi mới, sáng tạo và vượt qua các ranh giới. Bạn cần một âm trầm để mọi thứ đều vừa phải. Âm thanh, cảm giác, ngoại hình - không có gì đến thứ hai.