Cubasis LE

Truy cập bộ tính năng Cubasis LE

Bật Cubasis LE để chạy ứng dụng ở chế độ demo. Để mở khóa bộ tính năng LE của Cubasis LE, một thiết bị thuộc dòng AG phải được kết nối với thiết bị iOS.

Tiến trình

1. Kết nối nguồn điện với thiết bị đầu cuối [5V DC IN].

2. Kết nối Bộ điều hợp Camera Lightning-USB hoặc USB-C Digital AV Multiport với thiết bị iOS.

3. Kết nối dòng AG với Bộ điều hợp Camera Lightning-USB hoặc USB-C Digital AV Multiport.

4. Bật dòng AG lên.

5. Khởi chạy Cubasis LE trên thiết bị iOS của bạn.

6. Nhấn để đóng thông báo về chế độ demo.

7. Chờ hiển thị thông báo xác nhận rằng bộ tính năng LE đã được mở khóa.