Tương thích MusicCast

Cập nhật Tháng 11/2020

Dưới đây là danh sách các kiểu máy tương thích với hệ thống MusicCast hiện tại được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015. Tính khả dụng của sản phẩm có thể thay đổi theo vùng.

Các kiểu máy tương thích hiện tại

Kiểu máy

MusicCast

Âm thanh vòm MusicCast

MusicCast Stereo

RX-A2A

-

RX-V6A

-

TSR-700

-

RX-V4A

-

TSR-400

-

CX-A5200

-

RX-A3080

-

RX-A2080

-

RX-A1080

-

RX-A880

-

RX-A780

-

RX-A680

-

RX-V3085

-

RX-V2085

-

RX-V1085

-

RX-V685

-

RX-V585

-

RX-V485

-

RX-D485

-

RX-S602

-

TSR-7850

-

HTR-5072

-

HTR-4072

-

MusicCast BAR 400 (YAS-408)

-

MusicCast BAR 40 (YMS-4080)

-

ATS-4080

-

MusicCast 50 (WX-021)

MusicCast 20 (WX-051)

MusicCast SUB 100 (NS-NSW100)

MusicCast VINYL 500 (TT-N503)

-

-

XDA-QS5400RK

-

-

RX-A3070

-

-

RX-A2070

-

-

RX-A1070

-

-

RX-A870

-

-

RX-A770

-

-

RX-A670

-

-

RX-V683

-

-

RX-V583

-

-

RX-V483

-

-

HTR-5071

-

-

HTR-4071

-

-

R-N803/D

-

-

R-N303/D

-

-

NP-S303

-

-

RX-A3060

-

-

RX-A2060

-

-

RX-A1060

-

-

RX-A860

-

-

RX-A760

-

-

RX-A660

-

-

RX-V781

-

-

RX-V681

-

-

RX-V581

-

-

RX-V481

-

-

RX-V481D

-

-

TSR-7810

-

-

TSR-5810

-

-

HTR-6069

-

-

HTR-5069

-

-

HTR-4069

-

-

WXA-50

-

-

WXC-50

-

-

YSP-2700

-

-

YAS-706

-

-

YAS-306

-

-

ISX-18/D

-

-

WX-010

-

-

R-N402/D

-

-

MCR-N570/D

-

-

MCR-N470/D

-

-

CRX-N470/D

-

-

CX-A5100

-

-

RX-A3050

-

-

RX-A2050

-

-

RX-A1050

-

-

RX-A850

-

-

RX-A750

-

-

RX-A550

-

-

RX-AS710/D

-

-

RX-V3079

-

-

RX-V2079

-

-

RX-V1079

-

-

RX-V779

-

-

RX-V679

-

-

RX-V579

-

-

RX-V479

-

-

RX-S601/D

-

-

TSR-7790

-

-

TSR-5790

-

-

HTR-6068

-

-

HTR-4068

-

-

YSP-5600

-

-

YSP-1600

-

-

SRT-1500

-

-

ISX-80

-

-

WX-030

-

-

R-N602

-

-

NX-N500

-

-

MCR-N870/D

-

-

MCR-N670/D

-

-

CD-NT670/D

-

-