Firmware and Software

For Audio & Visual

Tên Hệ điều hành Kích cỡ Cập nhật mới nhất
RX-V483/HTR-4071/RX-V583/HTR-5071/TSR-5830/RX-A670 Firmware Update Ver.2.87 35.7MB 2021-10-04
RX-V383/HTR-3071 Firmware Update Ver.1.14 7.2MB 2019-08-21
SR-X50A/SR-X40A/ATS-X500 Firmware Update Ver.1.2.05 213MB 2023-10-11
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.6 for Mac macOS 11/12/13(Intel/Apple silicon) Mac 12.2MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
CX-A5200 Firmware Update Ver.2.07 56.8MB 2023-04-27
RX-A1080/RX-V1085/RX-A2080/RX-V2085/RX-A3080/RX-V3085 Firmware Update Ver.2.07 56.8MB 2023-04-27
RX-A2A/RX-V6A/TSR-700 Firmware Update Ver.1.63 58.1MB 2023-04-27
RX-A8A/RX-A6A/RX-A4A Firmware Update Ver.1.96 273.5MB 2023-04-27
RX-V685/RX-A780/RX-A880/TSR-7850 Firmware Update Ver.2.07 56.1MB 2023-04-27
ATS-4080 Firmware Update Ver.5.05 43.9MB 2023-03-22
MusicCast BAR 40(YMS-4080) Firmware Update Ver.5.05 43.9MB 2023-03-22
MusicCast BAR 400(YAS-408) Firmware Update Ver.5.05 43.9MB 2023-03-22
RX-S602/RX-S602D Firmware Update Ver.1.46 47.9MB 2023-03-22
RX-V385/HTR-3072 Firmware Update Ver.1.11 7.1MB 2023-03-22
RX-V485/HTR-4072/RX-D485 Firmware Update Ver.1.85 47.9MB 2023-03-22
RX-V4A/TSR-400 Firmware Update Ver.1.62 51.9MB 2023-03-22
RX-V585/HTR-5072/RX-A680 Firmware Update Ver.1.85 52.1MB 2023-03-22
XDA-QS5400 Firmware Update Ver.1.63 43MB 2023-03-22
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.5 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-03-14
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.4 for Mac macOS 11/12/13(Intel/Apple silicon) Mac 7.6MB 2023-01-26
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.4 for Mac macOS 10.15-10.13 Mac 7.3MB 2023-01-26
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.4 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-01-26
CD-S303/CD-S303RK Firmware Update Ver. 1.53 1.1MB 2022-12-15
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.3 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2022-10-11
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.3 for Mac macOS 11/12(Intel/Apple silicon) Mac 4.1MB 2022-10-11
YAS-109/ATS-1090/YAS-209/ATS-2090 Firmware Update Ver.5.31 50MB 2022-08-03
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.1 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.6MB 2022-02-22
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.1 for Mac macOS 11/12(Intel/Apple silicon with Rosetta 2) Mac 4MB 2022-02-07
TSX-B237 Firmware Update Ver. 1.21 854KB 2021-12-02