Đăng ký tham gia sự kiện National make a friend day