Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Tập đoàn Yamaha có chứng nhận của SBTi "Mục tiêu liên kết 1,5°C"

Yamaha Corporation (Yamaha) đã đưa ra báo cáo về việc liên minh quốc tế của các tổ chức môi trường về sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi)*1, đã chứng nhận mục tiêu giảm khí thải nhà kính trung và dài hạn của Tập đoàn phù hợp với Tham vọng kinh doanh SBTi cho 1,5°C*2.

Mục tiêu giảm khí thải nhà kính của Tập đoàn Yamaha*3

[So với các mức của năm tài chính 2018/3 (năm tài chính kết thúc tháng 3/2018)]

・Phạm vi 1 + Phạm vi 2: Giảm 55% đến năm tài chính 2031/3 (Hầu như trung hòa carbon đến năm tài chính 2051/3)

・Phạm vi 3: Giảm 30% đến năm tài chính 2031/3

SBTi đã chứng nhận mục tiêu trung và dài hạn của Tập đoàn Yamaha trong việc giảm khí thải cho nhà kính vào tháng 6 năm 2019 để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức tăng 2,0°C*2 so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp. Tập đoàn hiện đã nhận được chứng nhận nâng mục tiêu giảm của phạm vi 1 và 2 từ 32% lên mức giảm 55% (so với các mức của năm tài chính 2018/3) để đạt được mục tiêu đầy tham vọng là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C, mà SBTi đã áp dụng để đáp ứng xu thế quốc tế ngày càng tăng hướng tới đạt được sự trung hòa carbon.

Để đạt được mục tiêu mới, Tập đoàn Yamaha sẽ đẩy mạnh các nỗ lực môi trường bằng việc tăng cường các cuộc thảo luận về thay đổi môi trường trong toàn Tập đoàn do Nhóm Công tác Biến đổi Khí hậu thuộc Ủy ban Bền vững, do Chủ tịch Công ty chủ trì, và bằng việc tích cực chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, lắp đặt thiết bị tiết kiệm năng lượng cao, phát triển các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, và hợp lý hóa các hoạt động logistics của mình.

Ghi chú

1. Sáng kiến ​​SBT thúc đẩy việc thiết lập các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học để giảm phát thải khí nhà kính nhằm đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris, đồng thời đánh giá và phê duyệt các mục tiêu đó. Sáng kiến này được thành lập vào năm 2015 bởi bốn tổ chức: CDP (một tổ chức phi chính phủ quốc tế tập trung vào việc nghiên cứu thông tin môi trường), Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Viện Tài nguyên Thế giới (World Resources Institute - WRI), và Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund - WWF).

2. Mục tiêu giảm thiểu dựa trên khoa học để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5°C (hoặc 2,0°C) so với của mức của thời kỳ tiền công nghiệp.

3. Phạm vi 1: Phát thải trực tiếp từ các cơ sở riêng của công ty từ quá trình đốt nhiên liệu và các nguồn khác

Phạm vi 2: Phát thải gián tiếp từ việc mua năng lượng (điện, hơi nước, v.v.)

Phạm vi 3: Phát thải gián tiếp ngoài Phạm vi 1 và 2 (mua sắm nguyên liệu thô và phụ tùng, vận chuyển, sử dụng sản phẩm, v.v.) từ chuỗi giá trị riêng của công ty